ThayerHouse Logo

This site is presented as a showcase of Master Gardner Patty Thayer
and the art of artist/blacksmith photographer Douglas Thayer.

Copyright 2017, Douglas & Patty Thayer